Paleta naših usluga uključuje i stilsku i jezičnu provjeru Vaših tekstova.

Pogreške u vlastitim tekstovima je uglavnom teško uočiti. Uspijete li ipak pronaći pravopisne ili stilske manjkavosti, još uvijek niste potpuno sigurni jesu li namjeravane korekture ispravne. Budući da je namjena teksta nekoga uvjeriti, u takvim je slučajevima preporučljivo dati ga na korekturu i lekturu.

KOREKTURA

Provjerava se i ispravlja pravopis, gramatika, interpunkcija, rečenični ustroj i morfologija.

LEKTURA

Uključuje iste postupke kao i korektura uz dodatne stilske i sadržajne provjere (ispravan odabir riječi, razumljivost, sadržajna konzistentnost itd.)